Novinka

FLORAVITA Sio

 • vyššia odolnosť voči rastlín voči hubovým chorobám a škodcom
 • vytvára na rastlinách ochranný film pre zabránenie vstupu patogénov a vývoja chorôb
 • spevnenie bunečných stien-zvýšená odolnosť rastlín voči ich poľahnutiu
 • spevnenie epidermu a zvýšenie pH na povrchu rastlín – inhibícia klíčenia spór a ich prerastanie do listov
  4lepšie hospodárenie rastlín s vodou – vyššia odolnosť rastlín v období dlhodobého sucha    
  výšená odolnosť rastlín voči mrazu
 • €2,25 / ks bez DPH
€2,70 / ks
Kategória: Biologické postreky

Zvoľte variant

 • mililiter: 100,00
  • Kód: 584/100 |
  • Skladom
  €2,25 bez DPH
  €2,70 / ks
 

Použitie:

Jedná sa o prípravok na báze listového hnojiva obsahujúci kremík a feniklový olej,

zvyšuje odolnosť rastlín proti hubovým chorobám a vytvára ochranný film pre zabránenie vstupu patogénov a vývoja chorôb.

Zmes rastlinných výťažkov a rastlinných olejov feniklu, ktoré zvyšujú vnútornú odolnosť rastlín proti múčnatke a plesni šedej

prostredníctvom synergických efektov účinných látok.

Popri dusíku, fosfore a draslíku je efektívnym zdrojom kremíka v rastlinami prijateľnej forme. Patrí medzi najkoncentrovanejšie,

v súčasnosti známe zdroje rastlinami asimilovateľného kremíka.

Určené pre vinič, bobuľoviny, zeleninu a ovocné stromy.

 

Základná špecifikácia:

Kvapalné listové hnojivo vo forme koncentrátu FLORAVITA SiO je zdrojom všetkých troch základných rastlinných živín,

kremíka vo vodorozpustnej forme a feniklovej silice. FLORAVITA SiO je navrhnuté tak,

aby zlepšovalo celkovú vitalitu ošetrovaných rastlín a zároveň

zvyšovalo ich odolnosť proti hubovým chorobám tým, že na ich povrchu vytvára ochranný film,

ktorý zabráni vstupu a vývoju choroby a tiež obmedzuje klíčenie spór a ich prerastanie do listov.

Zmes rastlinných výťažkov a rastlinných olejov feniklu, ktoré zvyšujú vnútornú odolnosť rastlín proti múčnatke a plesni šedej

prostredníctvom synergických efektov účinných látok.

Spôsobuje zaschnutie mycélii múčnatky a plesni sivej.

Redukuje infekčné podmienky pre pravú múčnatku.

FLORAVITA SiO je popri dusíku, fosfore a draslíku efektívnym zdrojom kremíka v rastlinami prijateľnej forme.

Patrí medzi najkoncentrovanejšie, v súčasnosti známe zdroje rastlinami asimilovateľného kremíka v roztokovej forme.

 

Obsah biogénnych prvkov:

Obsah dusíka (ako N): min. 3,0 hmot.%, obvykle 3,75 hmot.%
Obsah fosforu (ako P2O3): min. 2,5 hmot.%, obvykle 3,0 hmot.%
Obsah draslíka (ako K2O): min. 10,0 hmot.%, obvykle 11,0 hmot.%
Obsah kremíka (ako SiO2): min. 8,5 hmot.%, obvykle 9,0 hmot.%

FLORAVITA SiO obsahuje feniklový olej.

Obsah nežiadúcich ťažkých kovov je nižší ako stanovujú limity platné v Slovenskej republike.

 

Výhody použitia:


-    priaznivo ovplyvňuje príjem a transport kyslíka koreňovým systémom rastlín
-    zlepšuje príjem makro a mikro živín a procesy fotosyntézy
-    kremík obsiahnutý v hnojive priaznivo ovplyvňuje syntézu lignínu v rastlinách
-    zlepšuje opelivosť a vitalitu rastlín
-    zvyšuje odolnosť rastlín voči toxickým prvkom – znižuje sa príjem sodíka a priaznivo sa ovplyvňuje odolnosť rastlín voči ich zasoleniu
-    má priaznivý vplyv na úrodu a jej kvalitu     
-    vhodný pre ekologické spôsoby pestovania rastlín

 

Použitie a dávkovanie:

FLORAVITA SiO je určené pre mimokoreňovú – listovú aplikáciu.

Je možné ho však použiť tiež na hnojenie pôdy a v súvislosti s bezpôdnym – hydroponickým pestovaním rastlín.

Používa sa vždy po predchádzajúcom zriedení s vodou.

Nie je možné ho používať v kyslo reagujúcich zmesiach!

Pre listovú aplikáciu FLORAVITA SiO najlepšie vyhovuje mierne zamračené a bezveterné počasie,

aby postrek na povrchu rastlín dlho zasychal.

Rastliny prijímajú živiny najaktívnejšie cez povrch listov pri teplote 20 až 21°C. Pri teplotách nižších ako +15°C je už príjem živín

nadzemnou časťou rastlín nižší.

Ideálne je postrek aplikovať pred večerom, prípadne zavčas ráno.

Vo všeobecnosti možno odporučiť dávku 80 až 100 ml na plochu 100m2 (1 ár) v koncentrácii 0,3 až 0,6% (23 ml až 46 ml do 10l vody).

Postrek je vhodné opakovať každé 2 týždne.

Hnojivo možno používať tiež na koreňovú zálievku a to vo forme roztoku,

obsahujúceho 20 až 50 ml koncentrátu FLORAVITA SiO na 10 litrov zálievky.

S cieľom zvýšiť odolnosť sadeníc je účelné tieto počas aktívneho rastu ošetriť 2-krát za týždeň postrekom roztoku,

obsahujúcim 1-3 ml koncentrátu FLORAVITA SiO v 1 litri vody.

Vinič – múčnatka, pleseň sivá

Jahody, ríbezle, egreše – múčnatka americká, pleseň sivá

Zelenina, okrasné rastliny - múčnatka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Po silnom a výdatnom daždi je potrebné postrek vždy zopakovať z dôvodu obnovenia ochranného filmu proti chorobám a škodcom.

 

 

 

 

Miešateľnosť:

FLORAVITA SiO je neobmedzene miešateľné s vodou. Jeho miešateľnosť s kvapalnými hnojivami a prípravkami určenými na ochranu

rastlín je však značne obmedzená a je nevyhnutné ju vždy vopred odskúšať!

Hnojivo FLORAVITA SiO nemožno miešať najmä s kyslo reagujúcimi látkami!

Význam  kremíka  pre  rastliny

O úlohe kremíka vo fyziológii rastlín sa donedávna vedelo len veľmi málo – kremík nepatril medzi prvky významné z pohľadu výživy rastlín .

Narastajúci záujem poľnohospodárskeho výskumu i výrobnej praxe o aplikáciu kremíka možno dokumentovať tiež tým, že v septembri

1999 sa vo Fort Lauderdale na Floride (USA) konala trojdenná konferencia na tému „Silicon in Agriculture“.

Obsah kremíka v rastlinách sa pohybuje : 0,1 – 10 % v sušine ( pre porovnanie v prípade dusíka : 0,5-6 %, fosforu : 0,15 – 0,5 %,

draslíka : 0,8-8 %, vápnika : 0,1- 6%, železa : 20-600 ppm, bóru : 0,2-800 ppm ).

Príjem kremíka niektorými rastlinami je výrazne vyšší než v prípade niektorých používaných rastlinných živín – napr. príjem kremíka r

ryžou je cca o 108 % vyšší v porovnaní s dusíkom.

Na aplikáciu kremíka zvlášť dobre reagujú : ryža, jačmeň, ovos, pšenica, slnečnica, kukurica, okurky, cukrová trstina, bôb, fazuľa a

trávy  – u týchto rastlín bol tiež analyticky zistený vysoký obsah kyseliny kremičitej v pletivách.

Aplikáciou kremíka sa dosahuje významného spevnenia epidermu a zvyšuje sa pH na povrchu listov,

čím sa inhibuje klíčenie spór a ich prerastanie do listov.

Priaznivo ovplyvňuje hospodárenie rastlín s vodou a ovplyvňuje transpiráciu.

Viacerí autori upozorňujú na priaznivý vplyv prihnojenia rastlín kremíkom

a na odolnosť takto ošetrených rastlín v období dlhodobého sucha.

Kremík zvyšuje odolnosť rastlín voči ich vädnutiu ( dekoratívne rastliny určené na rez )a zvyšuje odolnosť rastlín voči mrazu.

Prítomnosť kremíka priaznivo ovplyvňuje transport a príjem kyslíka koreňovým systémom rastlín (Horst,W.J. – Marchschner,H. : Plant

and Soil 50,287-303,1978, Vorm,vander,P.D.J. – Diest van A.: Plant and Soil 52, 12-29, 1979 ).

Kremík priaznivo ovplyvňuje príjem makro a mikro živín a fotosyntézu u rastlín prihnojených kremíkom bol zistený o 50 % vyšší obsah

chlorofylu boli výrazne zelenšie a listová plocha bola významne väčšia.

Tiež napr. pri hydroponickom pestovaní uhoriek ( 10 – 100 mg SiO2 / liter ):

 • dospelé listy boli tmavo-zelené, boli hrubšie (vyššia váha na jednotku plochy listu ),   
 • výrazne sa zvýšil obsah chlorofylu v listoch, preukazne sa zvýšila váha koreňov,
 • významne sa zvýšila odolnosť voči múčnatke (Sphaerotheca fuliginea).

 

Kremík u väčšiny rastlín spevňuje bunečné steny – zvyšuje odolnosť rastlín voči ich poľahnutiu.

Rastliny u ktorých bola zabezpečená dostatočná výživa kremíkom boli odolnejšie voči tlaku fungicídnych

a insekticídnych patogénov ( Miyake, Y.-Takahashi, E. : Soil Sci.Plant Nutr. 24, 175-189, 1978, Coors, J.G. : Plant and Soil, 1987 )

- v obilninárstve sa aplikáciou vhodnej formy kremíka dosahuje významné zníženie množstva aplikovaných fungicídov .

Literatúra uvádza, že v porovnaní s kontrolou sa dosahuje pri ošetrení rastlín vhodnou formou kremíka v priemere asi o tretinu nižšia

chorobnosť ošetrených rastlín .
P

estovatelia uhoriek a ruží poukazujú na zvýšenú odolnosť rastlín foliárne prihnojených kremíkom voči múčnatke (tiež prídavok 100 ppm

SiO2 do živného roztoku znížilo počet kolónii múčnatky).

Kyselina kremičitá, podobne ako kyselina boritá, reaguje s o-fenolmi, ktoré sú prekurzormi v biosyntéze lignínu, pričom sa vytvárajú

mono-,di-, alebo i polymérne  komplexy kremíka – je preto pravdepodobné, že kremík zohráva úlohu pri syntéze  lignínu.

Foliárna výživa rastlín vodorozpustnými formami kremíka sa odporúča ako preventívny prostriedok na zvýšenie odolnosti rastlín voči

múčnatke  viničovej  (Oidium tuckeri) , pliesni šedej – botrytíde ( Bottrytis cinerea ), červenej spále viniča Ascomycetes ) a bielej hnilobe

na vinnej réve.

Aplikácia kremíka sa v zámorí ( USA, Austrália ) bežne využíva ako preventívna ochrana proti múčnatke a ďalším chorobám,

pri pestovaní plodovej zeleniny (hlavne uhoriek ), hlavne sklenníkoch.

Už v roku 1934 boli publikované priaznivé výsledky s použitím kremíka súvislosti s ochranou pšenice proti múčnatke.

Bol preukázaný priaznivý efekt výživy kremíkom na opelivosť  viacerých druhov rastlín.

Pri dostatočnej výžive rastlín kremíkom dosahuje sa lepšia tolerancia rastlín na extrémy v zásobovaní mangánom a železom

- (hlavne v súvislosti s obsahom Fe a Mn v používanej zálievkovej vode ).

Kremík zvyšuje toleranciu rastlín voči toxickým prvkom (napr. znižuje sa príjem sodíka)

- u hydroponicky pestovaných rastlín bola zistená vyššia odolnosť rastlín voči ich zasolenosti.


Význam kremíka pre teplokrvných živočíchov

V tele dospelého človeka je priemerne 1,4 g kremíka väčšinou vo forme oxidu kremičitého a jeho nedostatok má za následok chorobné

zmeny v organizme.

Kremík sa podieľa na elasticite kože, svalov, cievnych stien, fibrínu, vlasov a nechtov.

Kremík sa zúčastňuje na tvorbe chrupaviek, kostí a placenty.

Kyselina kremičitá je súčasťou tkanív, znižuje priepustnosť cievnych stien, vlásočníc, čím bráni vzniku modrín.

Cievne steny sú elastickejšie, čo zabraňuje tvorbe trhlín a artérie znášajú  preto i vyššie hladiny lipidov (cholesterolu) – tento priaznivý

účinok kremíka na srdce potvrdzujú aj výskumy v Anglicku, USA a Fínsku - obyvatelia žijúci v oblastiach s vyšším obsahom kremíka vo

vode (cca 17 mg Si v litri) trpia menej koronárnymi ochoreniami a tiež je tam nižšia úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia.

Hliník prítomný v pitnej vode podporuje vznik a priebeh Alzheimerovej choroby – ak je však vo vode prítomný kremík ( cca 10 mg Si v

litri ) je rezorpcia nežiadúceho hliníka znížená.

Kremík priamo ovplyvňuje rast – pôsobí pri budovaní kostí ako iniciátor procesov mineralizácie . V procese regenerácie zlomených kostí

je v nich až 50-násobný nárast obsahu kremíka.

Kremík ovplyvňuje rast zdravých a krásnych vlasov, nechtov, zubov a pokožky – často sa preto nazýva ako prvok krásy .

Denná potreba kremíka pre dospelého človeka sa uvádza ako 10 – 100 mg. Zvýšený príjem kremíka sa odporúča v tehotenstve, v období

intenzívneho rastu a tiež v starobe.

Kremík sa z potravy ťažko vstrebáva pre veľmi nízku rozpustnosť jeho zlúčenín – zdrojom kremíka sú predovšetkým rastliny a pitná voda .

Fenikel / Foeniculum vulgare / je vytrvalou bylinou, dorastajúcou do výšky asi 1,5 m, ktorá pochádza zo Stredomoria.

Z plodov feniklu je možné izolovať silicu, ktorej podstatu ( až 60 % ) tvorí anetol, pričom obsahuje tiež ?-fellandren, D-limonen, fenchol,

chavicylmetyléter a kamfén. Tento éterický olej  sa používa predovšetkým pri výrobe kozmetiky

- (zubné pasty, ústne vody, voňavky) a pri výrobe likérov a v súvislosti so špeciálnou potravinárskou výrobou.

V súvislosti s čoraz významnejším využívaním biologickej ochrany rastlín a postupnou náhradou syntetických pesticídov odborná

literatúra preukázala fungicídnu, baktericídnu a tiež insekticídnu  účinnosť feniklovej silice.

Feniklová silica je tiež súčasťou niektorých repelentných prípravkov, ktoré slúžia na odpudzovanie bodavého hmyzu

- okrem iného je účinná i na odpudzovanie kliešťov.

Postreky nie je vhodné pripravovať do zásoby!

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte etiketu obalu a návod na použitie.

                                  Aplikácia:
    podľa dĺžky infekčného tlaku ošetrovať v intervaloch 7-10 dní
-    2 ošetrenia pred kvetom, 3-4 ošetrenia po kvete (počas hlavného infekčného tlaku), odstup medzi ošetreniami 7-10 dní
-    odporúčaná aplikácia vo večerných hodinách alebo pri zamračenej oblohe, nie pri intenzívnom slnečnom žiarení
Ochranná lehota: 0 dní

Podobný produkt

 • hfmicol lacne postreky
  HF MYCOL feniklový olej s obsahom ďalších rastlinných extraktov účinný proti múčnatke a plesni sivej krásne vonia za feniklom a super sa s ním pracuje Môže sa použiť aj ako zmáčadlo spolu s iným prípravkom
  Dostupnosť:Skladom
  Kód:124/100
  Záruka:2 roky
  od €4,08 bez DPH
  od €4,90 / ks
 • Entonem Steinernema feltiae proti smutniciamNovinka
  Entonem -  Steinernema feltiae – parazitická hlística proti larvám smútiviek, mravcom a strapkám. parazitické hlístice v inváznom štádiu sa v pôde aktívne pohybujú a čuchom vyhľadávajú hostiteľov dostávajú sa do nich tráviacim, alebo dýchacím ústrojom a napadnutý jedinec po niekoľkých dňoch uhynie v uhynutých larvách sa...
  Dostupnosť:Skladom
  Kód:172/5 M
  od €6,92 bez DPH
  od €8,30 / ks
 • Capsanem EkoclovekNovinkaTip
  CAPSANEM Steinernema carpocapsae po aplikácii hlístice aktívne vyhľadávajú ich korisť a prenikajú do nej napadnuté larvy umierajú v priebehu niekoľkých dní pôdne larvy a listový škodcovia z čeľade Morovitých, Vajíčkovitých, Tipoľovitých -napr.Tipuľa bahenná larvy Tvrdoňa smrekového larvy rôznych škodcov patriacich...
  Dostupnosť:Dodávane každý piatok
  Kód:342/2 X
  od €30,75 bez DPH
  od €36,90 / ks
 • Trichoplus -Trichograma proti huseniciamNovinka
  Trichoplus so živými makroorganizmami. Vyhľadáva húsenice mori bavlníkovej, vijačky kukuričnej, mlynárika kapustového a mori kapustovej. Výhody: Vysoká účinnosť, zvýšená úroda, ľahká aplikácia. Vhodný do porastov zeleniny, kukurice, fazule a kapusty. Objednávky uzatvárame do pondelka 9.00. Rozosielame raz do týždňa a to...
  Dostupnosť:Dodávane každý piatok
  Kód:187/100
 • Typhlodromus pyri - proti roztočomNovinkaTip
  TYPHLODROMUS PYRI dravý roztoč proti škodlivým roztočom a roztočcom v sadoch a vinohradoch použijete to len raz a je na vždy po starostiach toto nesmie chýbať na žiadnom strome, alebo ovocnom kríku zvýšenie výnosu až o 30 % ušetrené peniaze za ochranu jednoduché pripevnenie pásika na rastlinu Dravé...
  Dostupnosť:Objednané
  Kód:64/25
  od €11,50 bez DPH
  od €13,80 / ks
 • Aphipar-Aphidius colemaniNovinka
  Aphidius Colemani Parazitická osička proti voškám v skleníku Jedna samička Aphidia parazituje okolo 300 vošiek Napadnuté vošky vylučujú poplašný feromón, na ktorý reagujú ďalšie vošky padaním na zem Objednávky uzatvárame do pondelka 9.00 Rozosielame raz do týždňa a to každý štvrtok Expres kurierom Balík...
  Dostupnosť:Dodávane každý piatok
  Kód:55/250
 • Spidex -Phytoseiulus persimilis - proti roztočomNovinkaTip
  Phytoseiulus persimilis. Dravý roztoč Spidex.  Proti roztočom v sadoch, vinohradoch, skleníkoch, zimných záhradách, domácnostiach. Jednoduchá aplikácia na listy rastliny. Objednávky uzatvárame do pondelka 9.00. Rozosielame raz do týždňa a to každú stredu Express kurierom cez Slovenskú poštu.
  Dostupnosť:Dodávane každý piatok
  Kód:61/200
 • Larvanem 3Novinka
  LARVANEM Heterorhabditis megidis   parazitická hlística proti larvám nosánikov a larvam chrústov parazitické hlístice rodu Heterorhabditis sú veľké 0,6 mm larvy v inváznom štádiu sa v pôde aktívne pohybujú a čuchom vyhľadávajú hostiteľov do lariev sa dostávajú tráviacim či dýchacím ústrojom...
  Dostupnosť:Skladom
  Kód:181/5 M
  od €7,25 bez DPH
  od €8,70 / ks
 • Natupol Smart HiveNovinkaTip
  Opeľovanie v skleníkoch, fóliovníkoch, ovocných sadoch i v poľnej výrobe. Objednávky uzatvárame do pondelka 9.00. Rozosielame raz do týždňa a to každý štvrtok Expres kurierom cez Slovenskú poštu.
  Dostupnosť:Dodávane každý piatok
  Kód:94/MIN
  od €56,67 bez DPH
  od €68 / ks
 • AMBLYSEIUS SWIRSKIINovinka
  Amblyseius swirskii je dravý roztoč veľkosti 0,5 mm. Vyhľadáva, napáda a vysáva larvy strapiek a molíc. Dospelý roztoč denne vysaje asi 3 larvy strapiek. Vhodný do  Skleníkov, fóliovníkov, zimných záhrad,a pri vyššej vlhkosti i do domácnosti. Na ochranu paradajok, paprík, uhoriek a kvetín. Objednávky uzatvárame do...
  Dostupnosť:Dodávane každý piatok
  Kód:196/501
 • ervipar-encarsia-formosaNovinkaTip
  Drobná parazitická osička veľkosti 0,6 mm. Samice kladú vajíčka do lariev molic.  Po 20 dňoch sa liahnu dospelé Encarsie formosi. Jedna samica Encarsie formosi kladie  až 300 vajíčok.  Jednoducho zavesíme pupárie do skleníka alebo foliovníka. Objednávky uzatvárame do pondelka 9.00. Rozosielame raz do týždňa a to...
  Dostupnosť:Dodávane každý piatok
  Kód:175/200
  €27,50 bez DPH
  €33 / ks

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať hodnotenie
Nevypĺňajte toto pole:
 
Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac o cookies tu.